Zaostřeno na krmnou hodnotu

Mezi důležité ukazatele kvality pícního porostu se řadí také chutnost jednotlivých rostlin. Krmná hodnota (KH) dle Klappa popisuje chutnost jednotlivých druhů podle ochoty přijímání čerstvé rostliny dobytkem. Hodnoty vycházejí ze stupnice 1 – 8, kdy 1 představuje nejhorší hodnotu (jedovaté druhy) a naopak 8 rovná se nejlepší (druhy s vysokou krmnou hodnotou). Krmnou hodnotu travní směsi přitom stanovujeme jako vážený průměr krmných hodnot jejích jednotlivých komponentů. Platí přitom, že krmnou hodnotu píce lze zvýšit vhodnou skladbou směsi. Skladby tak navrhujeme z výkonných odrůd travních druhů s co nejvyšším indexem krmné hodnoty tak, aby co možná nejvíce odpovídaly účelu a intenzitě využití v podmínkách daného stanoviště. 
Naše travní směsi pro zemědělské využití jsou určeny do různorodých podmínek všech oblastí České republiky. Jednotlivé odrůdy zařazujeme do směsí podle specifického způsobu využití a dané formy obhospodařování.

Doporučené produkty8